Добре дошли в семеен Хотел Пулпудева
Изложба „Манаки – история в снимки”

Изложба „Манаки – история в снимки”

Изложба „Манаки – история в снимки

 • от август до декември 2020 г.

  ИЗЛОЖБАТА “МАНАКИ – ИСТОРИЯ В СНИМКИ” В МУЗЕЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ

 • Музеенцентързасъвременнаисториянаул. „АнгелБукорещлиев” №14 представяизложбата “Манаки – история в снимки“, коятовключванад 50 фотографиипредставящидваматазначимиавториработили в началотона ХХ век.
 • ЗатоваколковисокосацененибратятаМилтон и ЯнакиМанакисвидетелствафактътчетесабилиофициалнифотографикъмдворанарумънскиякралКарол I (1906), насултананаОсманскатаимперияМехмед V (1911) и насръбскиякралАлек¬сандър I Караджорджевич (1929).
  Тяхнотофотографскотворчествоможедасеразделинадвапериода – времетокоетопрекарват в Янина (Гърция) и Битоля (СевернаМакедония). Запазениса 18 513 технинегативавключително 7 115 стъклениплаки.
  През 1916-1919 Янакиживеетригодини в ПловдивПрезфевруари 1916 г. той е осъдензанезаконнопритежаваненаоръжие и шпионажМилтонуспявадасмекчиприсъдата и тя е заменена с депортиране в ПловдивПричиназаарестасаоръжиянамерени в ателиетокоитоМилтон е прибралследоттеглянетонасръбскатаармиязадагиползваткатореквизитСледпристиганетоси в ПловдивЯнаки е подполицейсконаблюдениеносесприятелява с пловдивскияфотографРусейски и започвадаработи в неговотостудиоОттозипериодсазапазени 103 стъклениплакимеждукоитомногоавтопортрети.
  Изложбата е резултатот 15-годишното проучваненаархиванабратяМанакиотРобертЯнкулоскиЧрезновитедигиталнитехнологииизложбенитекопияразкриватцялотобогатствооттонове и детайлизапазенивърхустъкленитеплаки.
 • ЗакуратораКураторнаизложбата е РобертЯнкулоскиТой е роденпрез 1969 г. в ПрилепРепубликаСевернаМакедонияЗавършваФакултетаподраматичноизкуство в Скопиеспециалност „Кино“. През 2000 г. ставаоснователнаМакедонскияцентързафотографияОт 2014 г. е деканнаФакултетазафилмовоизкуство в Университетазааудио-визуалниизкуствакъдетопреподавафотографияТой е режисьор и сценаристнадокументалнияфилм „МАНАКИ – ИСТОРИЯ В СНИМКИ“койтощебъдепоказан в Пловдивпрезесентана 2020 г.
 • Изложбата “Манаки – история в снимки” ще остане подредена в Музеен център за съвременна история на ул. „Ангел Букорещлиев” №14 от м. август до м. декември 2020 г. 
Tags

0 Comments

Leave your reply

Call Now Button